ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 32 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง