messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักงานปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุริยา ศรีแก้วกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวริสชัย ชำนาญเวช
นักทรัพยากรบุคคล
นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายภานุวัตร แก้วโสพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางธิติยา ไชยวัน
เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน
นางสมคิด โทจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางเพ็ญศรี โพธิ์ขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเตียมจิต สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพร ผลทวี
พนักงานขับรถยนต์
นายมิตรชัย พุฒวันดี
คนงานทั่วไป
นายราชันย์ อ่อนละออ
คนงานทั่วไป
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
คนงานทั่วไป